Bilde av Bearded Man 1

Bearded Man 1

- Hviit -

Bearded Man 1 Daria Zaitseva er en fremadstrormende russiske illustratør med en arkitektonisk utdanning basert i Moskva. Hennes arbeid er dominert av strenge lineære grafikk og en nitid oppmerksomhet til detaljer. Det hele begynte med skisser av venner som til slutt ble til en serie arbeider med skjeggete menn. 50 x 70 cm , levres i rull, uten ramme. Paper Collective er knyttet til en god sak eller annet sted i verden. For hvert plakat som selges, doneres 15% til den veldedighetsorganisasjonen som designeren har valgt. Daria Zaitseva har valgt A Better Life BeardedMan1DariaZaitsevaerenfremadstrormenderussiskeillustratørmedenarkitektoniskutdanningbasertiMoskva.Hennesarbeiderdominertavstrengelineæregrafikkogennitidoppmerksomhettildetaljer.Dethelebegyntemedskisseravvennersomtilsluttbletilenseriearbeidermedskjeggetemenn.50x70cm,levresirull,utenramme.PaperCollectiveerknyttettilengodsakellerannetstediverden.Forhvertplakatsomselges,doneres15%tildenveldedighetsorganisasjonensomdesignerenharvalgt.DariaZaitsevaharvalgtABetterLife Bearded Man 1
Frakt og levering

Pris 469 NOK Bjelle - UTDinterior